Regulamin

Regulamin hurtowni internetowej

www.partnertele.com

§ 1

Postanowienia ogólne

 • 1. Hurtownia www.partnertele.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hurtownię www.partnertele.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Hurtowni www.partnertele.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • 4.1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • 4.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • 4.3 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

Definicje zawarte w regulaminie

 • 1. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej www.partnertele.com umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 • 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.partnertele.com umożliwiający utworzenie Konta.
 • 3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.partnertele.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • 4. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • 5. Klient detaliczny – przez Klienta Detalicznego należy rozumieć zarówno:
  • 5.1. osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak i
  • 5.2. przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą objętego ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta tj. podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu.
 • 6. Klient hurtowy – Usługobiorca będący przedsiębiorcą, który nie jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • 8. Produkt – dostępna w Hurtowni rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 9. Regulamin – niniejszy regulamin Hurtowni.
 • 10. Hurtownia – hurtownia internetowa Usługodawcy działająca pod adresem www.partnertele.com.
 • 11. Sprzedawca, usługodawca – Partner Tele.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000499669, miejsce wykonywania działalności: ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, adres do doręczeń: ul. Siwka 27, 31-588 Kraków, NIP: 6792675514, REGON: 356286319, adres poczty elektronicznej (e-mail): reklamacje@partnertele.com, numer telefonu: +48 12 399 99 00.
 • 12. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Hurtowni.
 • 13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Hurtowni.
 • 14. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania

 • 1. Hurtownia www.partnertele.com prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.
 • 2. Produkty oferowane w Hurtowni są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 • 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Hurtowni podana jest w złotych polskich (PLN), euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD), funtach brytyjskich (GBP) lub innych walutach i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Klient ma możliwość zmiany widoku ceny z podatkiem VAT na cenę bez podatku VAT.
 • 5. Cena Poduktu uwidoczniona na stronie Hurtowni jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Hurtowni, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Hurtownia www.partnertele.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek dokonać rejestracji Konta w Hurtowni.
 • 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Hurtowni przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 • 9. Hurtownia realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Hurtowni tj. do godz. 14:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

§ 4

Zawarcie umowy sprzedaży

 • 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
 • 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 • 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 • 4. Podsumowanie otrzymania Zamówienia dla Przedsiębiorcy (Klienta Hurtowego) zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • 5. Podsumowanie otrzymania Zamówienia dla Klienta Detalicznego zawiera:
  • 5.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • 5.2. niniejszy Regulamin
 • 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 lub 5 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 • 8. Dowód zakupu jest wystawiany w dniu przekazania Produktu przewoźnikowi w celu jego dostarczenia do Klienta.

§ 5

Sposoby płatności

 • 1. Sprzedawca udostępnia wyłącznie płatność przy odbiorze u przewoźnika tj. za tzw. pobraniem.
 • 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od przewoźnika.

§ 6

Koszt, termin i sposoby dostawy produktu

 • 1. Koszty dostawy produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 • 2. Na termin dostawy produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • 2.1. Czas kompletowania produktów wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin kompletowania Produktu może ulec wydłużeniu o czym Sprzedawca poinformuje wcześniej Klienta.
  • 2.2. Dostawa produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj.
   • a) w przypadku dostawy na terenie Polski od 1 do 2 dni roboczych,
   • b) w przypadku dostawy poza granice Polski o 1 do 14 dni roboczych,
   od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 • 3. Zakupione w Hurtowni produkty są wysyłane za pośrednictwem transportu własnego sprzedawcy, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

§ 7

Reklamacja produktu

 • 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  • 1.1. Wybrane Produkty oferowane w Hurtowni posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o udzieleniu gwarancji przez Sprzedawcę na dany Produkty wynika z opisu Produktu.
  • 1.2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi od 3 do 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. Dokładny okres gwarancji wynika z opisu Produktu.
  • 1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
  • 1.4. Warunki gwarancji dla Klientów zostały określone w dokumencie Gwarancje.
  • 1.5. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Klienta Detalicznego wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
 • 2. Reklamacja z tytułu rękojmi (dotyczy wyłącznie Klientów Detalicznych).
  • 2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta Detalicznego, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • 2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@partnertele.com.
  • 2.3. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • 2.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: PARTNER TELE.COM Sp. z o.o. Sp. K., ul. Siwka 27, 31-588 Kraków.
  • 2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  • 2.6. W przypadku reklamacji Klienta Detalicznego – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta Detalicznego, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  • 2.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na trwałym nośniku np. wiadomość mailowa.
  • 2.8. W przypadku zwrotu ceny za zakupiony Produktu, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą.
 • 3. Wymiana/Zwrot wadliwego Produktu (dotyczy wyłącznie Klientów Hurtowych).
  • 3.1. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@partnertele.com.
  • 3.2. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • 3.3. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres wskazany przez Sprzedawcę w toku postępowania reklamacyjnego.
  • 3.4. W ciągu 14 dni od odebrania Produktu przez Sprzedawcę, sporządzany jest protokół odbioru.
  • 3.5. W przypadku uznania reklamacji Klienta, Sprzedawca dokona wymiany Produktu na wolny od wad lub dokona zwrotu ceny za zakupiony Produkt.
  • 3.6. W przypadku zwrotu ceny za zakupiony Produktu, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy (klient detaliczny)

 • 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient Detaliczny, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient Detaliczny ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: PARTNER TELE.COM Sp. z o.o. Sp. K., ul. Siwka 27, 31-588 Kraków.
 • 4. Klient Detaliczny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Klient Detaliczny powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 • 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient Detaliczny, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 • 6. Jeżeli Klienta Detaliczny wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hurtownię, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 • 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta Detalicznego może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta Detalicznego, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 8. Klient Detaliczny odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 • 9. Termin czternastodniowy, w którym Klient Detaliczny może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Klient Detaliczny objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 • 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi Detalicznemu w wypadku Umowy Sprzedaży:
  • 10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • 10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • 10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • 10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 • 12. W przypadku zwrotu ceny za zakupiony Produktu, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą.

§ 9

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (klient hurtowy)

 • 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami i nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
 • 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 4. Datą dostawy Produktu do Klienta jest chwila wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi.
 • 5. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • 6. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • 7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów (klient detaliczny)

 • 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 • 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • 2.1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  • 2.2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,
  • 2.3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.
 • 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 11

Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 • 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Hurtowni korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • 1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • 1.2. prowadzenie Konta w Hurtowni.
 • 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Hurtowni odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 12

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 • 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • 2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Hurtowni zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  • 2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Hurtowni zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • 3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • 3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  • 3.3. przeglądarka internetowa,
  • 3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Hurtowni w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 • 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Hurtowni Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@partnertele.com.
 • 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 • 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 14

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 • 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • 1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
  • 1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@partnertele.com.
  • 1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • 1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 15

Własność intelektualna

 • 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.partnertele.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością PARTNER TELE.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, NIP: 6792675514, REGON: 356286319. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.partnertele.com, bez zgody Usługodawcy.
 • 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.partnertele.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 16

Postanowienia końcowe

 • 1. Umowy zawierane poprzez Hurtownię zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Hurtownią, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 • 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • 4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem Detaliczny) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • 4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem Hurtowym) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.