Ochrona środowiska

BIOSYSTEM

Partner Tele.com zwraca uwagę na to, że gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Znajdujemy się w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Urząd Marszałkowski pod numerem BDO 000018546 oraz współpracujemy z Biosystem Organizacją Odzysku Opakowań SA i BIOSYSTEM Elektrorecykling Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest
tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na www.biosystem.pl

5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów
technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:
kosz

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

  • Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.
  • Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
  • Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.